[Project Leaders]
[Team Members]


Project Leader

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

Besler, Prof. Dr. Helga  Curriculum vitae
Geographisches Institut, Abtl.f.Afrika-Forschung, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
A1, A2
Tel: 0221 / 470-4143
Fax: 0221 / 470-5124
h.besler@uni-koeln.de

Bollig, Prof. Dr. Michael 
Institut für Völkerkunde, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
C1
Tel: 0221 / 470-3501
Fax: 0221 / 470-5117
michael.bollig@uni-koeln.de

Brunotte, Prof. Dr. Ernst 
Geographisches Institut, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
B5
Tel: 0221 / 470-4241
Fax: 0221 / 470-4917
e.brunotte@uni-koeln.de

Bubenzer, Prof. Dr. Olaf
Geographisches Institut, Universitätzu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
E1
Tel: +49 (0)221-470-3966
Fax: +49 (0)221-470-5124
olaf.bubenzer@uni-koeln.de

top

Dann, Prof. Dr. Otto 
Historisches Seminar, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
C8
Tel: 0221 / 470-5252
Fax: 0221 / 470-5148
otto.dann@uni-koeln.de

Dimmendaal, Prof. Dr. Gerrit
Institut f. Afrikanistik, Albertus-Magnus-Platz,50923 Köln 
A3
Tel: 0221 / 470-5762
Fax: 0221 / 470-5158
gerrit.dimmendaal@uni-koeln.de

top

Felber, Heinz
Seminar für Ägyptologie, Meister-Ekkehart-Str. 7, 50937 Köln
A9
Tel: 0221 / 470-2562
Fax: 0221 / 470-5079
heinz.felber@uni-koeln.de

top

Kröpelin, Dr. Stefan 
Activities, Lectures since 1995, Selected accounts in the media since 1997, Selected publications before 1995
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln 
A2/A6
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
s.kroe@uni-koeln.de

Kuper, Dr. Rudolph
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln 
A1, B4
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440 
Fax: 0221 / 5502303
fst.afrika@uni-koeln.de

top

Labrique, Francoise
Seminar für Ägyptologie, Meister-Ekkehart-Str. 7, 50937 Köln
francoise.labrique@uni-koeln.de
A5
Tel: 0221 / 470-5842
Fax: 0221 / 470-5079
francoise.labrique@uni-koeln.de

Lenssen-Erz, Dr. Tilman about
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln 
A6
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
lenssen.erz@uni-koeln.de

top

Menz, Prof. Dr. Gunter
Geographisches Institut, Universität Bonn
Meckenheimer Allee 166, 53115 Bonn
B7
Tel: 0228 / 739700
Fax: 0228 / 739702
menz@rsrg.uni-bonn.de

Möhlig, Prof. Dr. Wilhelm 
Institut f. Afrikanistik, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
B1
Tel: 0221 / 470-3884
Fax: 0221 / 470-5158
wilhelm.moehlig@uni-koeln.de

top

Pauli, Dr. Julia
Institut für Völkerkunde, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
C10
Tel: 0221 / 470-2706
Fax: 0221 / 470-5117
julia.pauli@uni-koeln.de

top

Richter, Prof. Dr. Jürgen
Institut für Ur- und Früh-geschichte, Weyertal 125, 50931 Köln
Forschungsstelle Altsteinzeit
B4
Tel: 0221 / 470-2879
Fax: 0221 / 470-4892
j.richter@uni-koeln.de

Rössler, Prof. Dr. Martin
Institut für Völkerkunde, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
A7
Tel: 0221 / 470-2278
Fax: 0221 / 470-5117
martin.roessler@uni-koeln.de

top

Schneider, Dr. Klaus
Rautenstrauch-Joest-Museum, Ubierring 45, 50678 Köln
C11
Tel: 0221 / 3369411
Fax: 0221 / 3369410
Schneider@rjm.museenkoeln.de

Schuck, Dr. Werner 
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln 
A2, Z
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303

werner.schuck@uni-koeln.de

top

Thissen, Prof. Dr. H.-J.
Seminar f. Ägyptologie, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
A5
Tel: 0221 / 470-3876
Fax: 0221 / 470 5079
heinz.thissen@uni-koeln.de

top

Weber, Dr. Manfred 
Seminar f. Ägyptologie, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
A3
Tel: 0221 / 470-2562
Fax: 0221 / 470 5079
manfred.th.weber@uni-koeln.de

Wotzka, Hans-Peter
Institut für Ur- und Frühgeschichte
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln
A8, A9
Tel: 0221 / 556680
Fax: 0221 / 5502303
hp.wotzka@uni-koeln.de

top

Zimmermann, Prof. Dr. Andreas 
Institut für Ur- und Frühgeschichte, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
E2
Tel: 0221 / 470-2877
Fax: 0221 / 470-4892
a.zimmermann@uni-koeln.de

 


top

Team Members

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

top

Bartz, Franziska
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr.8, 50823 Köln 
A8
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
franzvomsofa@hotmail.com

Bechhaus-Gerst, Prof. Dr. Marianne 
Institut f. Afrikanistik, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
A3
Tel: 0221 / 470-2708
Fax: 0221 / 470-5158
ama23@uni-koeln.de

Berzborn, Dr. Susanne
Institut für Völkerkunde, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
C1
Tel: 0221 / 470-5261
Fax: 0221 / 470-5117
susanne.berzborn@uni-koeln.de

Birkenbeul, Henning
Geographisches Institut, Abteilung für Angewandte Geomorphologie und Landschaftsforschung,
Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
B5
Tel: 0221 / 470-4242
Fax: 0221 / 470-4917
henning.birkenbeul@uni-koeln.de

Bödeker, Dipl. Geogr. Oliver
Geographisches Institut, Abteilung für Angewandte Geomorphologie und Landschaftsforschung,
Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
B5
Tel: 0221 / 470-4242
Fax: 0221 / 470-4971
oliver.boedeker@uni-koeln.de

Boden,  Gertrud  M.A.
Institut für Völkerkunde, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
C1
Tel: 0221 / 470-5261
Fax: 0221 / 470-5117
gertrud.boden@uni-koeln.de

Bolten, Dr. Andreas
Geographisches Institut, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
E1
Tel: 0221 / 470-3735
Fax: 0221 / 470-5124
andreas.bolten@uni-koeln.de

top

von Czerniewicz, Dr. Maya
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln
A6
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440 
Fax: 0221 / 5502303
maya.vonczerniewicz@uni-koeln.de

Chatzoudis, Georgios
Historisches Seminar, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
C8
Tel: 0221 / 470-5252
Fax: 0221 / 470-5148
georgios.chatzoudis@web.de

Claire, Lee
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln 
B4
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
fst.afrika@uni-koeln.de

Classon, Frederic
Geographisches Institut, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
B5
Tel: 0221 / 470-4242
Fax: 0221 / 470-4917
frederic.classon@uni-koeln.de

top

Darius, Dr. Frank
Geographisches Institut, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
E1
Tel: 0221 / 470-3735
Fax: 0221 / 470-5124
frank.darius@uni-koeln.de

Dieckmann, Ute  M.A.
Institut für Völkerkunde, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
C1
Tel: 0221 / 470-2706
Fax: 0221 / 470-5117
ute_dieckmann@hotmail.com

top

Eckl, Andreas  M.A.
Institut f. Afrikanistik, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
C8
Tel: 0221 / 470-2476
Fax: 0221 / 470-5158
andreas.eckl@uni-koeln.de

Eichhorn, Dipl. Biol. Barbara 
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln 
B6
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
barbara_eichhorn@yahoo.de

Eisenhauer, Dr. Ursula
Institut für Ur- und Frühgeschichte, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
E2
Tel: 0221 / 470-5774
Fax: 0221 / 470-4892
u.eisenhauer@uni-koeln.de

El-Sayed, Rafed M.A.
Seminar für Ägyptologie, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
A3
Tel: 0221 / 470-3681
Fax: 0221 / 470-5079
rafed.el-sayed@uni-koeln.de

top

Förster, Frank M.A.
Seminar für Ägyptologie, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
E3
Tel: 0221 / 470-3876
  0221 / 470-3961
Fax: 0221 / 470 5079

frankfoerster@gmx.de

Förster, Larissa M.A.
Rautenstrauch-Joest-Museum, Ubierring 45, 50678 Köln
C11
Tel: 0221 / 3369411
Fax: 0221 / 3369410
lafoerster@aol.com

Frank, Wolfgang
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln 
Z
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
w.frank@uni-koeln.de
wofrank@web.de

top

Gierse-Arsten, Sonja
Institut für Völkerkunde, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
C1
Tel: 0221 / 470-5261
Fax: 0221 / 470-5117
sonjagierse_arsten@hotmail.com

Gockel-Frank, Martina
Institut für Völkerkunde, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
C10
Tel: 0221 / 470-5261
mgockel@meteo.uni-koeln.de

Godhoff, Hedrun Fenna
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln
A6
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
fenna.k@gmx.de

Goertz, Marcel
Geographisches Institut, Abtl.f.Afrika-Forschung, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
A1, A2
Tel: 0221 / 470-4143
Fax: 0221 / 470-5124

Greiner, Clemens
Institut für Völkerkunde, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
C10
Tel: 0221 / 470-5261
clemensgreiner@yahoo.de

top      

Hartmann, Kerstin 
Geographisches Institut, Abteilung für Angewandte Geomorphologie und Landschaftsforschung,
Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
B5
Tel: 0221 / 470-5785
Fax: 0221 / 470-4917
kerstin.hartmann@uni-koeln.de

Heidenreich, Stephan
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln 
B4
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
stephan.heidenreich@smail.uni-koeln.de

Hermsdorf-Knauth, Lutz
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln
A1
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
hermsdorf-knauth@gmx.de

Herb, Dr. M.A. Michael 
Seminar f. Ägyptologie, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
A5
Tel: 0221 / 470-3876
  0221 / 470-3681
Fax: 0221 / 470 5079
michael.herb@koeln.de

top

Jánszky, Babett M.A.
Institut für Völkerkunde, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
A7
Tel: 0221 / 470-5261
Fax: 0221 / 470-5117
babett.janszky@uni-koeln.de

Jesse, Dr. Friederike
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln 
A2
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
friederike.jesse@uni-koeln.de

Jungstand, Grit M.A.
Institut für Völkerkunde, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
A7
Tel: 0221 / 470-5261
Fax: 0221 / 470-5117
gritjungstand@yahoo.fr

top

Keck, Markus
Geographisches Institut, Abtl.f.Afrika-Forschung, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
A1
Tel: 0221 / 470-4143
Fax: 0221 / 470-5124
weltenmarkus@gmx.de

Keding, Dr. Birgit
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln
A8
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
mueller-keding@t-online.de

Kindermann, Karin M.A. 
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln 
A1
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
k.kindermann@uni-koeln.de

Klein-Arendt, Reinhard Privatdozent
Institut f. Afrikanistik, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
Tel: 0221 / 470-2476
Fax: 0221 / 470-5158
ama05@uni-koeln.de

Klose, Freya
Geographisches Institut, Universität Bonn
Meckenheimer Allee 166, 53115 Bonn
B7
Tel: 0228 / 739700
Fax: 0228 / 739702

Koeln, Henning
Geographisches Institut, Universität Bonn
Meckenheimer Allee 166, 53115 Bonn
B7
Tel: 0228 / 739700
Fax: 0228 / 739702

Körkel, Nicole
Institut für Völkerkunde, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
C1, Z
Tel: 0221 / 470-3502
Fax: 0221 / 470-5117
koerkeln@smail.uni-koeln.de

Kohnen, Christina
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr.8, 50823 Köln 
A9
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
christina.kohnen@uni-koeln.de

Kose, Eileen M.A.
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln 
B4
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
eileen.kose@uni-koeln.de

top

Linstädter, Dr. Anja 
Botanisches Institut, Gyrhofstr. 15, 50931 Köln 
B6
Tel: 0221/9404755
Fax: 0221/470-5181
a.schulte@uni-koeln.de

Linstädter, Jörg  M.A.
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln 
A1
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
joerg.linstaedter@uni-koeln.de

top
      

Meerpohl, Meike M.A.
Institut für Völkerkunde, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
E3
Tel: 0221 / 470-5261
Fax: 0221 / 470-5117
meerpohl@web.de

top
      

Nußbaum, Dipl. Geogr. Stefanie
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr.8, 50823 Köln 
A1, A2, B4, B6
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
stefanie.nussbaum@uni-koeln.de

top
      

Oehm, Dipl. Geogr. Sven
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr.8, 50823 Köln 
A2
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
sven.oehm@web.de

top

Petrick, Bettina M.A.
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr.8, 50823 Köln 
A9
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
bettinapetrick@freenet.de

Peters, Prof. Dr. Joris
Institut für Paläoanatomie
Kaulbachstr.37/ III.Stock
80539 München
joris.peters@palaeo.vetmed.uni-muenchen.de

Pöllath, Dr. des. Nadja 
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln 
A2
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
nadja.poellath@palaeo.vetmed.uni-muenchen.de

top

Richters, Dipl. Geogr. Jan
Geographisches Institut, Universität Bonn
Meckenheimer Allee 166, 53115 Bonn
B7
Tel: 0228 / 739706
Fax: 0228 / 739702
richters@rsrg.uni-bonn.de

Riemer, Dr. des. Heiko
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln 
A1
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
heiko.riemer@uni-koeln.de

Ritter, Dipl. Geogr. Mathias
Geographisches Institut, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
E1, A9
Tel: 0221 / 470-3735
Fax: 0221 / 470-5124
mathias.ritter@uni-koeln.de

Ruland, Jacqueline
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln
Z
Tel: 0221 / 556680
Fax: 0221 / 5502303
Delphoi@web.de

top

Schlüter, Tim
Geographisches Institut, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
Z
Tel: 0221 / 470-3735
Fax: 0221 / 470-5124
sfb389@gmx.de

Schönfeld, Peter 
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln 
A1
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
peter.schoenfeld@gmx.de

Seidel, Frank 
Institut f. Afrikanistik, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
B1
Tel: 0221 / 470-3884
Fax: 0221 / 470-5158
a2609070@smail.rrz.uni-koeln.de

Seifert, Marc
Institut f. Afrikanistik, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
B1
Tel: 0221 / 470-2476
Fax: 0221 / 470-5158
marc-seifert@gmx.de

Skalitz, Julia
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln
A6
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
j.skalitz@yahoo.de

top

Thierfeld, Florian
Geographisches Institut, Universität Bonn
Meckenheimer Allee 166, 53115 Bonn
B7
Tel: 0228 / 739700
Fax: 0228 / 739702

top

Vogelsang, Dr. Ralf 
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln
B4 
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
r.vogelsang@uni-koeln.de

top

Wagner, Gregor 
Forschungsstelle Afrika, Jennerstr. 8, 50823 Köln 
A1
Tel: 0221 / 556680
  0221 / 554440
Fax: 0221 / 5502303
gregoriow@gmx.de

Waldhoff, Guido
Geographisches Institut, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
E1
Tel: 0221 / 470-6022
Fax: 0221 / 470-5124
guido.waldhoff@uni-koeln.de

Weischede, Michael
Geographisches Institut, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
E1
Tel: 0221 / 470-3735
Fax: 0221 / 470-5124
mweischede@gmx.de

top

Ziebarth, Thorsten
Seminar für Ägyptologie, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
A3
Tel: 0221 / 470-3681
Fax: 0221 / 470-5079
thorsten.ziebarth@uni-koeln.de

 


top

[Main] [News] [Objectives] [Staff & Contacts] [Publications] [Section A - B - C - E] [Study Groups] [Links] [Bookshop] [Audio Files]
[Sitemap]